O KMS – podrobnější informace

 

Kdo jsme

KMS je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit v České republice.
Pod jménem Křesťanská misijní společnost je registrována od roku 1990.

Naše hodnoty: SPOLUPRÁCE, SVOBODA, VZTAHY, PRAVDA

KMS spojuje křesťany z mnoha církví...

KMS je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit v České republice. Pod jménem Křesťanská misijní společnost je registrována od roku 1990.

Naše hodnoty: SPOLUPRÁCE, SVOBODA, VZTAHY, PRAVDA

KMS spojuje křesťany z mnoha církví včetně nedenominačních společenství. V současné době ji tvoří kolem 30 sborů z šesti denominací, několik křesťanských organizací a individuálních členů. KMS je financována z dobrovolných darů a příspěvků sborů i jednotlivců, kteří vidí její práci jako potřebnou, a proto ji podporují. Od roku 1993 je KMS členem České evangelikální aliance.

Základní vizí poslání KMS je vytvoření prostoru, na kterém se může zcela prakticky uskutečňovat spolupráce mezi křesťany z různých církví. KMS se snaží o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení českého národa. Ačkoli je oblast misie přímo v názvu KMS, věříme, že tento úkol je především práce a zodpovědnosti místních sborů. Misii a šíření evangelia v ČR KMS přímo podporuje organizací akcí s veřejným kázáním evangelia, různými semináři apod., avšak v žádném případě si neusurpuje jakoukoli exkluzivní roli v této oblasti. Misie v zahraničí se uskutečňuje prostřednictvím Nadačního fondu KMS.

KMS sdružuje křesťany, kteří ctí Bibli jako Boží slovo a kladou důraz na praktický život podle něj.

Veškeré aktivity vyplývají z uvedeného poslání KMS. KMS si v prostředí církve nepřivlastňuje vedoucí úlohu, ale je zde proto, aby pomáhala naplňovat společné cíle křesťanů v České republice.

 • KMS koordinuje spolupráci křesťanů v rámci různorodých aktivit, jako např. Pochod pro Ježíše, národní Křesťanské konference, rozsáhlejší evangelizační shromáždění apod.
 • KMS koordinuje různé modlitební aktivity.
 • KMS vydává nejrozšířenější mezidenominační křesťanský měsíčník Život víry.
 • Skrze Nadační fond KMS křesťané podporují misionáře v zahraničí.
 • KMS je zřizovatelem Nadačního fondu překladu Bible, který koordinuje práce na novém překladu Bible. Český studijní překlad Bible vyšel v prvním vydání v roce 2009 (velké vydání s jazykovými a výkladovými poznámkami); kapesní vydání bez poznámek vyšlo v roce 2010. V současné době se pracuje na revizi překladu, konkordanci atd.
 • Nakladatelství KMS, s. r. o., distribuje křesťanské materiály, zejména knihy a audiozáznamy. Tato činnost zahrnuje i vydávání nových knih a hudebních alb.
 • KMS je subjektem, který je v kontaktu s církví i křesťanskými organizacemi v zahraničí a je užitečným prostředníkem komunikace v této oblasti.
Více...
 
 
 

Stanovy

(Stanovy ke stažení ve formátu pdf zde.)

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 

 1. Křesťanská misijní společnost je volné sdružení křesťanských sborů, křesťanských organizací a církevních pracovníků usilujících o misii světa a jednotu křesťanů. Věříme...

(Stanovy ke stažení ve formátu pdf zde.)

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Křesťanská misijní společnost je volné sdružení křesťanských sborů, křesťanských organizací a církevních pracovníků usilujících o misii světa a jednotu křesťanů. Věříme v jediného Boha: Otce, Syna i Ducha svatého, jak je tato víra vyjádřena v Apoštolském vyznání víry. Vyznáváme, že křesťanem se člověk stává přijetím Ježíše Krista za svého Spasitele a Pána. Jedním z důsledků nového narození je závazný život ve společenství církve. Křesťanská misijní společnost nenahrazuje strukturu ani nevykonává činnost církví.

 

Článek II

Právní postavení spolku

 1. Název spolku: „Křesťanská misijní společnost“, dále jen KMS.
 2. Sídlem KMS je Praha.
 3. KMS je spolkem dobrovolným, nezávislým, sdružujícím členy na základě společného zájmu vyjádřeného v těchto stanovách jako účel spolku.
 4. KMS je neziskovou právnickou osobou, která byla jako občanské sdružení registrována Ministerstvem vnitra ČR 21. 5. 1990 podle zákona 83/1990 Sb. pod číslem VSP/1-569/90-R. Od 1. 1. 2014 spolek působí v právní formě podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Spolek je zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze, spisová značka L 384. IČ spolku je 00539147.
 5. KMS vykonává veřejně prospěšnou činnost.

 

Článek III

Účel a činnost spolku

 1. KMS chce sloužit vzájemnému dorozumění křesťanských pracovníků bez ohledu na denominační příslušnost a jejich dalšímu duchovnímu růstu a vzdělávání. KMS nenahrazuje církev ani struktury sboru. Chce pomáhat všem denominacím i jednotlivým sborům hledat optimální misijní strategii a umožňovat výměnu zkušeností křesťanským pracovníkům, kteří se misii věnují nebo věnovat hodlají.
 2. KMS naplňuje svůj účel hlavní činností, která tvoří jediný nedělitelný komplex aktivit zahrnujících:
 3. a) pořádání konferencí, seminářů, koncertů a veřejných pochodů
 4. b) vydávání časopisu Život víry, informačního média KMS, v tištěné i elektronické podobě
 5. c) spolupráci s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného typu
 6. d) koordinaci různých křesťanských aktivit
 7. e) pomoc oblastem v nouzi
 8. f) provozování internetového zpravodajsko-publicistického serveru
 9. KMS dále provádí vedlejší (hospodářskou) činnost:
 10. a) inzerci a reklamu
 11. b) prodej nahrávek z akcí
 12. c) vydávání a prodej knih a dalších materiálů

 

Článek IV

Členství

 1. Členem KMS se může stát každá právnická osoba nebo každý člověk starší 18 let (dále „jednotlivec“), pokud souhlasí se stanovami KMS a spolek jej přijme za člena.
 2. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.
 3. Členství zaniká:
 4. a) vystoupením člena písemným oznámením,
 5. b) úmrtím jednotlivce,
 6. c) zánikem člena právnické osoby, případný právní nástupce se nestává členem KMS,
 7. d) rozhodnutím o zániku členství pro nečinnost – pokud se některý člen neúčastní činnosti jeden rok bez omluvy, může spolek rozhodnout o zániku členství tohoto člena,
 8. e) rozhodnutím o vyloučení člena pro vážné neplnění povinností člena KMS nebo pro jednání v rozporu s posláním KMS v případě, že člen nereagoval na výzvu k nápravě svého jednání.
 9. Seznam členů KMS není zpřístupněn.

 

Článek V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
 2. a) podílet se na činnosti KMS,
 3. b) obracet se na orgány KMS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 4. Člen má povinnost zejména:
 5. a) dodržovat stanovy KMS a vnitřní rozhodnutí a předpisy,
 6. b) aktivně se podílet na naplňování účelu KMS v souladu se stanovami a rozhodnutími KMS,
 7. c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech KMS,
 8. d) platit členské příspěvky.

 

Článek VI

Orgány spolku

Orgány KMS jsou:

 1. a) nejvyšší orgán – Užší výbor (UžV),
 2. b) Širší výbor (ŠV),
 3. c) Revizní komise (RK),
 4. d) statutární orgán – tajemník.

Orgánem spolku (KMS) není členská schůze.

 

Článek VII

Užší výbor

 1. UžV je nejvyšším orgánem KMS. Má minimálně 3 členy. Za svoji činnost je zodpovědný Širšímu výboru.
 2. UžV řídí činnost KMS. Schází se minimálně čtyřikrát ročně a svolává ho předseda.
 3. Užší výbor zejména:
 4. a) rozhoduje o změnách stanov KMS,
 5. b) navrhuje řečníky na shromáždění pořádaná KMS; jako řečníci jsou zváni církevní pracovníci z domova i z ciziny bez ohledu na denominační příslušnost, kteří mohou posloužit k budování Těla Kristova,
 6. c) rozhoduje o přijetí za člena KMS, o vyloučení člena a o zániku členství podle čl. III,
 7. d) volí ze svého středu předsedu KMS a jeho zástupce; jejich funkční období je shodné s funkčním obdobím UžV,
 8. e) rozhoduje o konkrétní podobě shromáždění a akcí pořádaných KMS,
 9. f) jmenuje a odvolává tajemníka,
 10. g) jmenuje a odvolává tiskového mluvčího a šéfredaktora časopisu Život víry,
 11. h) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků.
 12. Užší výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení Užšího výboru je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Článek VIII

Širší výbor

 1. ŠV je orgánem KMS, tvoří jej zástupci členů právnických osob a všichni členové - jednotlivci.
 2. ŠV zasedá zpravidla jedenkrát ročně. Zasedání ŠV svolává UžV; požádá-li o to alespoň třetina členů ŠV, svolá UžV vždy mimořádné zasedání ŠV.
 3. ŠV zejména:
 4. a) volí ze svého středu členy Užšího výboru na období čtyř let,
 5. b) volí členy Revizní komise na období čtyř let,
 6. c) rozhoduje o zrušení KMS,
 7. d) přezkoumává rozhodnutí UžV o vyloučení člena, jestliže o to vylučovaný člen požádal,
 8. e) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí všech orgánů KMS.
 9. ŠV je usnášeníschopný po uplynutí 10 minut od stanoveného začátku jednání za každého počtu členů. Usnesení ŠV je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí více hlasů než proti němu.
 10. Hlasovací právo mají jen členové, kteří mají zaplacené členské příspěvky za předchozí rok. Jednotlivec má při hlasování v ŠV jeden hlas, člen – právnická osoba s méně než 100 členy (případně bez členů) má 5 hlasů a člen – právnická osoba s více než 100 členy má za každých započatých 20 členů l hlas.

 

Článek IX

Revizní komise

 1. RK je kontrolním orgánem KMS, který za svou činnost odpovídá ŠV.
 2. RK má nejméně tři členy.
 3. Kontrolu provádí RK nejméně jedenkrát ročně.
 4. RK vypracovává zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti a tuto předkládá ŠV.

 

Článek X

Zrušení a přeměna spolku

 1. Rozhodnutí o zrušení KMS nebo o sloučení KMS s jiným spolkem náleží ŠV; takové rozhodnutí je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí alespoň dvě třetiny přítomných hlasů.
 2. V případě zrušení KMS rozhodne UžV o záležitostech s tím spojených, zejména jmenuje likvidátora a rozhodne o způsobu majetkového vypořádání a o použití likvidačního zůstatku.
 3. O případné změně právní formy spolku rozhoduje UžV.

 

Článek XI

Závěrečná ustanovení

 1. KMS v případě potřeby pořádá i akce místního významu. Taková akce musí být schválena nejméně jedním členem UžV.
 2. Rozhodnutí, které přijme ŠV, případně UžV, se dávají členům na vědomí prostřednictvím časopisu Život víry – tiskového orgánu KMS; bylo-li rozhodnutí takto publikováno, platí, že každému členu bylo známo.
 3. Kolektivní orgány KMS mohou rozhodovat též mimo zasedání tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska a hlasují v písemné formě nebo pomocí prostředků komunikace na dálku, to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím.
 4. Členové UžV a Kontrolní komise vykonávají svou funkci i po uplynutí doby, na kterou byli ustanoveni podle čl. VIII odst. 3 písm. a), b), a to až do doby, než Širší výbor provede novou volbu do těchto funkcí.

Osoba ustanovená do funkce Tajemníka je ustanovena na dobu neurčitou, její ustanovení zaniká odvoláním nebo ustanovením jiné osoby do funkce Tajemníka podle čl. VII odst. 3; ustanovení § 246 odst. 1 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení a tímto dnem zaniká účinnost dosavadních stanov KMS.

 

Tyto stanovy byly schváleny podle čl. VII odst. 4 písm. a) dosavadních stanov KMS Širším výborem KMS dne 18. 4. 2015.

Více...
 
 
 
 

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů

Křesťanská misijní společnost (dále jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • zaměstnanecká agenda (splnění právní povinnosti),
 • základní osobní údaje členů (oprávněný zájem),
 • nákup a prodej zboží a služeb - časopis ŽV – předplatné, prodej ost. zboží, inzerce v časopise, spolupráce s externisty, (splnění smlouvy)
 • pořádání seminářů, kurzů a akcí i pro nečleny (splnění smlouvy),
 • dary na činnost (splnění smlouvy – na požádání vystavujeme dárci potvrzení o přijatém daru pro účely odpočtu z daně z příjmů),
 • newslettery, informační e-maily – Život víry, akce (udělený souhlas)
 • správa zřizovaných právnických osob.
 • ostatní smluvní vztahy

Lhůty zpracování:

 • zaměstnanecká agenda – až 30 let (sociální pojištění)
 • základní osobní údaje členů – po dobu členství a dále pak 10 let
 • nákup a prodej zboží a služeb, dary na činnost – 10 let (zákon o účetnictví, oprávněný zájem)
 • pořádání seminářů, kurzů a akcí i pro nečleny – 5 let po ukončení akce
 • newslettery, informační e-maily – do odvolání souhlasu
 • správa zřizovaných právnických osob, ostatní smluvní vztahy – po dobu trvání smlouvy a dále 10 let

 

Správce nepředává žádné osobní údaje jiné osobě s výjimkou plnění zákonné povinnosti (mzdová agenda,..).

Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • není jmenován

Práva subjektu údajů

Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány má mimo jiné i tato práva:

 • informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování

V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se přímo na správce e-mailem na ucetni@kmspraha.cz nebo telefonicky na 284841922.

Ing. Lubomír Ondráček

tajemník KMS

 

 
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

Účet: 2500104331/2010

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ25703447

 


Klasická verze webu