Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na červen

Díky Bohu

 • jarní deště na většině území dostatečně zavlažily půdu
 • pokles cen energií
 • vláda se snaží řešit rostoucí zadlužování státu a problémy důchodového systému
 • prohlubující se vztahy a spolupráce křesťanů z různých církví
 • ovoce kurzů Alfa za uplynulých 20 let a všichni, kteří se skrze ně setkali s Kristem

Politika, ekonomika

 • prosazení co nejlepšího reformního balíčku, dobré nastavení daňového systému
 • příprava státního rozpočtu na příští rok
 • zachování sociálního smíru
 • omezení státní správy a zbytečných dotací; rychlejší digitalizace
 • moudrý přístup k rozvoji umělé inteligence (regulování/využití)
 • moudré rozhodování o velkých státních zakázkách
 • dobrá spolupráce vlády s prezidentem
 • prozíravost vedení ČNB ke krokům, které udrží přiměřený kurz koruny, inflaci i zdraví bank

Soudy, spravedlnost

 • pokles kriminality (v loňském roce došlo k nárůstu majetkových trestných činů, násilí i vražd)
 • úspěšný boj proti zločinu (mafie, výroba a distribuce drog, internetová kriminalita, korupce, podvody...)
 • spravedlivé a rychlé rozhodování soudů
 • zvolení vhodných kandidátů na nové soudce Ústavního soudu

Zemědělství, zdravotnictví

 • omezení používání nevhodných chemikálií v zemědělství
 • ochrana před přemnožením kůrovce, hrabošů či parazitů, před nemocemi včelstev apod.
 • co nejrychlejší řešení nedostatku léků
 • větší počet nových lékařů i sester, noví studenti medicíny

Církev, probuzení

 • přátelství a podpora Židů a Izraele ze strany českých křesťanů
 • požehnání pro přípravy a konání letních akcí (konference, festivaly, dětské tábory, English campy, sborové dovolené apod.,
 • ochrana pro mladou generaci – ať mladí křesťané odolávají pokušením a vlivu sekulárního prostředí, moudře používají sociální sítě a nežijí jen on-line
 • ochota jít do hloubky ve vztahu s Bohem, nebýt pohodlní, vynaložit úsilí a být požehnáním pro společnost
 • požehnání pro krátkodobé i dlouhodobé misionáře v zahraničí

 


Témata na květen

Díky Bohu

 • deště zmírnily dlouhodobé důsledky sucha
 • relativní bezpečí a prosperita naší země

Prezident

 • požehnání pro jeho práci
 • moudrost pro jmenování ústavních soudců
 • dobrá spolupráce s vládou, oběma komorami parlamentu a dalšími institucemi a politiky
 • moudrost pro zahraniční kontakty

Rodina

 • obnova manželství a dalších rodinných vztahů tam, kde došlo k odcizení
 • věřící maminky – ať svým příkladem vedou děti k poznání Boha a lásce k němu zvýšení společenské prestiže manželství a rodiny v Česku
 • ať je v Česku za manželství považován jen před státem, resp. církví uzavřený dlouhodobý vztah muže a ženy
 • rozvoj kurzů Manželské večery a Příprava na manželství
 • Aliance pro rodinu a Hnutí pro život (efektivní hájení biblických hodnot týkajících se rodiny, moudrost pro monitorování politiky a práva, dobrá lobbistická práce mezi politiky, zvýšení profesionality)

Válka na Ukrajině

 • Boží ochrana našich bratrů (na obou stranách fronty) a sester
 • ochrana civilního obyvatelstva
 • ať válka co nejdřív skončí
 • dostatečná vojenská podpora Ukrajiny
 • smíření, bratrské vztahy ruských a ukrajinských křesťanů
 • vyrovnání ukrajinských křesťanů s minulostí
 • smíření ruského a ukrajinského národa (dlouhodobý cíl)

Šíření evangelia

 • od zaměření na sebe k zaměření na druhé
 • otevřené dveře pro hlásání evangelia (1K 16,9; Ko 4,3)
 • objevit Bohem připravené oblasti a lidi (Mt 10,11)
 • jednota církve (J 17,22–23)
 • moc Ducha svatého ke zvěstování evangelia na osobní i společenské rovině
 • ať křesťané slovy i činy přinášejí Dobrou zprávu o Ježíši na svá pracoviště
 • ať Bůh potvrzuje kázané slovo divy a znameními
 • pokání pro český národ
 • otevřenost médií pro křesťanskou zvěst

 


Témata na duben

Díky Bohu

 • svoboda a různé příležitosti ke zvěstování evangelia
 • možnost pracovat s dětmi, mládeží, pomáhat potřebným
 • v roce 2022 v ČR ve srovnání s rokem 2021 přibylo svateb a ubylo rozvodů
 • trvající bezpečí a relativní prosperita naší země
 • dobré vztahy se sousedními státy

Politika, ekonomika

 • požehnání pro prezidenta Pavla; moudrost pro volbu spolupracovníků i další rozhodnutí (např. jmenování ústavních soudců)
 • prozíravost i odvaha pro vládu, aby dělala správné kroky a dobře o nich komunikovala
 • rodinná politika (podpora rodin, zavření dveří pro redefinování manželství)
 • výraznější pomoc pronásledovaným křesťanům (azyl pro křesťany z Číny a dalších zemí)
 • smíření mezi znepřátelenými skupinami ve společnosti, v rodinách, v církvi
 • úspěšná adaptace podniků na měnící se podmínky (přechod na elektromobilitu, ceny surovin a energií atp.)
 • ať ČNB moudře reguluje úrokové sazby a efektivněji bojuje s inflací

Bezpečnost, spravedlnost

 • ochrana ČR před pronikáním mafií, teroristů (vč. kybernetických), destruktivních náboženství a ideologií
 • úspěšné odhalování a trestání korupce a hospodářské kriminality
 • ať vyšetřovatelé, policisté, soudci, vojáci a novináři dělají dobře svoji práci a Bůh chrání je i jejich rodiny
 • rovnováha mezi svobodami a bezpečností (svoboda slova, právo na soukromí vs. omezování šíření dezinformací...)

Zemědělství, příroda

 • dostatek srážek a spodní vody v krajině
 • obnova flóry i fauny – hmyzu (vč. včel), ptáků aj.
 • ochrana ČR před požáry, povodněmi, přemnoženými škůdci (např. hraboši) a jinými pohromami

Slovensko, střední Evropa

 • uklidnění na politické scéně před volbami; požehnání pro šiřitele pokoje; pád těch, kdo zasévají zlo
 • rostoucí počet věřících a charakterních politiků na všech úrovních politiky
 • ať se země střední Evropy obracejí ke Kristu a co nejlépe spolupracují

Křesťané, církev

 • poslušnost, horlivost, iniciativnost
 • nové vylití Ducha v českých společenstvích, obnova touhy po Bohu, růst církve
 • požehnání a ochrana pro české misionáře v zahraničí a vysílání dalších
 • ať Bůh jedná s těmi, kteří jsou zklamaní, zranění či odešli z církve, aby se navrátili k němu, byli uzdraveni, nalezli dobré křesťanské přátele i společenství

 


Témata na březen

Díky Bohu

 • úspěšné aktivity spojené se sdílením evangelia – služba ve vězeních, ve školách, Connect, Carry the Love, osobní, internetové a pouliční evangelizace...
 • v Praze vznikla koalice a městská rada
 • stále nízká nezaměstnanost
 • pokračující podpora Ukrajiny ze strany Západu
 • ochrana od covidu, kůrovce, sucha, záplav...

Církev, probuzení

 • propojení starší a mladší generace k efektivní spolupráci a mentoringu; ať starší generace aktivně předává zodpovědnost mladší a ta do ní tvořivě vstupuje
 • touha po čistotě, osvobození svázaných
 • obnova lásky k Bohu, růst v oblasti chval, vznik nových českých chvalozpěvů
 • ať horlivě žádáme (a dostáváme) duchovní dary pro službu potřebným v církvi i mimo ni
 • radostná podpora českých misionářů v cizině a misii ve světě vůbec
 • nová naděje a milost pro nefunkční manželství, rodiny a sbory, nalezení cesty k obnově; smíření a návrat těch, kdo odešli

Politika, ekonomika

 • kvalitní rozhodnutí vlády pro zajištění surovinové, energetické, potravinové i lékové soběstačnosti
 • dobrá řešení aktuálních ekonomických a sociálních problémů
 • komunikace politiků – mezi nimi navzájem i směrem k občanům
 • nalezení dlouhodobě udržitelné reformy důchodů, shoda vlády a opozice v této věci
 • snížení dluhu veřejných rozpočtů; co nejvýhodnější podmínky pro jejich splácení
 • zvýšení vzájemné úcty mezi politiky a lidmi s odlišnými názory; ať ti, kdo záměrně lžou a zasévají zášť a nenávist, neuspějí a jsou umlčeni

Právo, spravedlnost

 • ať nedojde k legalizaci dalších drog či prostituce
 • ať mafie i cizí rozvědky dělají chyby a jejich sítě jsou odhaleny a zničeny
 • ochrana lidí před násilnými trestnými činy
 • úspěšné odhalování a trestání pachatelů zla (korupce, násilí, kybernetické zločiny, distribuce drog...)
 • požehnání pro ty, kdo bojují proti zločinu (policie, tajné služby, soudci...); ochrana pro ně i jejich rodiny

Armáda, bezpečnost

 • vyjednání co nejlepších podmínek pro armádní zakázky (cena, čas dodávek, servis, zapojení našeho průmyslu)
 • ochrana a dobré fungování všech složek armády i českých zbrojovek, základen, muničních skladů
 • ať země NATO drží při sobě a nikdo nezaútočí na žádnou z nich

 Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

 


Klasická verze webu