Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na únor

Díky Bohu

 • že miluje náš národ
 • že zachovává naši zemi krásnou, bezpečnou a docela dobře fungující
 • za deště a sníh, které doplňují dlouhodobý srážkový deficit
 • za rostoucí ekonomiku a mírný pokles vládního dluhu (přesto přes 1,62 bilionu Kč!)

Politika, EU

 • květnové volby do Evropského parlamentu: ať jsou nejen za ČR zvoleni lidé moudří a poctiví
 • ať ČR i národy EU volí co nejodpovědnější strany a politiky, kteří budou obracet EU k Božím hodnotám
 • ať Bůh žehná vztahům ČR (a EU) s Velkou Británií a použije krizi okolo brexitu k hledání lepšího modelu EU
 • ať je oblast práva, spravedlnosti a soudnictví v ČR výrazně jednodušší a efektivnější
 • ať média informují pravdivě a co nejobjektivněji; ať se v ČR nedaří lžím a propagandě
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali

Ekonomika, věda

 • ať se manažeři státu i firem moudře přizpůsobují nové ekonomické situaci (rostoucí úroky, nedostatek pracovníků, brexit, měnící se podmínky v EU)
 • ať jsou nové, velmi striktní ekologické normy EU pro automobilový průmysl buď zmírněny, nebo ať Bůh dá nové objevy, které je umožní naplnit
 • výrazné zjednodušení podmínek pro inovativní podnikání a start-upy
  požehnání pro vývoj a výzkum v ČR – nové nápady, vynálezy, patenty i jejich dobré využití
 • ochrana ČR v arbitrážích, kde náš stát v právu (celkem se vedou arbitráže o 34 miliard Kč)
 • moudré řešení trhu nemovitostí, úroků a hypoték, aby si pracující lidé mohli zajistit bydlení
 • Církev
  obnova lásky ke Kristu, k Písmu, k celé církvi i ke ztraceným, abychom stále více naplňovali dvojí přikázání lásky (Mt 22,37–39)
 • vzájemná láska, pokora a úcta mezi křesťany různých vyznání; rozlišení, co je podstatné, a co je méně důležité
 • ochrana, posila a vedení Duchem svatým pro vedoucí církví, sborů, služeb; ať hledají a vytvářejí dobré strategie pro rozvoj církve
 • ať církev hojně projevuje milosrdenství potřebným a ty to vede k Bohu
 • ať v církvi mají své pevné místo a kvalitní vztahy jak lidé žijící v manželství, tak nezadaní
 • ať se více projevuje Boží moc a jeho slovo je potvrzováno zázraky

Témata na leden

Díky Bohu

 • za pokoj, bezpečí, prosperitu ČR a za všechny, kteří k tomu přispívají
 • za pokračující Boží milost navzdory mnoha hříchům obyvatel ČR
 • za deště a sníh z poslední doby, které částečně kompenzují enormní sucha

Správa země

 • co nejkonstruktivnější práce vlády i opozice, aby vznikaly dobré zákony
 • zjednodušení a urychlení procesu povolování staveb
 • pozitivní změny v oblasti bydlení a jeho dostupnosti (výstavba bytů, infrastruktury...)
 • bezpečí na silnicích, co nejméně nehod a kalamit; ať stát efektivně staví a opravuje komunikace

Ekonomika

 • správné rozhodnutí ohledně dostavby atomových elektráren a energetické soběstačnosti země
 • ať nevznikají žádné další „legální dotační tunely“ jako na solární energie
 • ať politici a velitelé připravují armádu i vojenské zakázky podle potřeb obrany ČR
 • ať Bůh odhaluje a soudí korupci a krádeže ve všech sférách společnosti, aby bylo zjevné, že krást se nevyplácí

Nový začátek

 • uzdravení pro dlouhodobě fyzicky i duševně nemocné, aby se mohli vrátit do života
 • ať Bůh doplňuje lásku, soucit i síly všem, kteří pečují o nemocné, postižené a problematické lidi
 • milost pro oběti zločinů, aby dokázaly odpustit, Bůh je uzdravil a obnovil jejich životy
 • požehnání pro službu vězňům; ať je Bůh usvědčuje, oni činí pokání a daří se jim změnit svůj úděl (Ž 126,4)
 • ať Bůh žehná lidem, kterým „se rozbila“ rodina, a pomůže jim dojít ke smíření i k nalezení skutečných zdrojů lásky a štěstí – k Ježíši Kristu

Církev

 • ať Bůh připomíná a oživuje mnohdy již zapomenuté sny, které dříve vložil svým dětem na srdce
 • ať křesťané vnímají církev i své poslání v širší perspektivě a nesou Boží království lidem kolem sebe, blízkým i dalekým
 • ať je církev srozumitelná a přitažlivá pro okolní svět
 • ať Bůh přivádí hledající a obrácené do sborů; ať tam najdou domov
 • požehnání a moudrost pro všechny kazatele Božího slova, ať ve své službě rostou
 • ochrana a posila pro manželky farářů, kazatelů, pastorů a dalších pracovníků v církvi
 • ať se křesťané více modlí a chválí Boha, než kritizují a reptají
 • ať přibývá lásky, úcty, jednoty a spolupráce křesťanů na Božím díle

Témata na prosinec

Díky Bohu

 • za pokoj, bezpečí, prosperitu i krásu naší země
 • za svobodu zvěstovat evangelium, žít s Kristem, slavit Vánoce...
 • za všechny poslance, kteří veřejně hájí biblické hodnoty (pravdu, spravedlnost, obětavost, manželskou věrnost, svobodu...)
 • za vše dobré, co Bůh naší zemi dal v uplynulých 100 letech skrze ČCE a její pracovníky

Politika, ekonomika

 • požehnání pro prezidenta, vládu, parlament, krajská i místní zastupitelstva, aby obstáli v oblastech své zodpovědnosti a moudře spravovali, co jim bylo svěřeno
 • odhalení a odstavení od moci těch, kdo jednají nepoctivě, sobecky
 • rychlé a spravedlivé prošetření kauzy Čapí hnízdo a údajného únosu Andreje Babiše ml.; ochrana pro policisty před politickým i mediálním tlakem
 • ať ČR zůstává dlouhodobě přátelská vůči Izraeli
 • ať jsou místní i státní rozpočty co nejméně deficitní a zaměřené na moudrý rozvoj, ne plýtvání
  co nejméně zbytečných dotací a pokřivení trhu, které dopadají na drobné podnikatele a živnostníky
 • ať poctiví podnikatelé nejsou v nevýhodě, ale prosperují a dávají práci dalším lidem

Rodina

 • ochrana manželství a klasické rodiny v našem právním řádu; ať není Boží záměr pro rodinu v naší společnosti dále zamlžován a rozmělňován
 • ať Bůh žehná všem manželstvím a rodinám a pomáhá jim řešit krize, zranění a nefunkční komunikaci
 • ať Vánoce poslouží ke sblížení a odpočinku rodin a k prohloubení vzájemné lásky a úcty

Církev, evangelizace

 • ať církev usiluje o smíření a jednotu v dobrém a není „politicky“ rozdělená jako zbytek společnosti
 • Boží požehnání pro všechny vánoční programy a evangelizace; kéž mnozí najdou pokoj a spasení v něm
 • ať se Bůh dává nalézt těm, kteří ho hledají (Mt 7,8), i těm, kteří ho nehledají (Ř 10,20)
 • ať se Bůh dotýká bezdomovců, opuštěných lidí a rozbitých rodin a mění jejich úděl
 • požehnání dlouhodobější pro evangelizační a preevangelizační aktivity (kurzy Alfa, iniciativa „Zveme Česko na rande“, HledamBoha.cz a další internetové evangelizační projekty, služba v nemocnicích, domovech důchodců, školách, věznicích aj.) a Boží ochrana a posila pro všechny, kdo se na nich podílejí
 • ať je církev místem, kde nevěřící najdou pokoj, bezpečí a odpočinutí
 • ať se učíme všímat si potřeb lidí kolem sebe a pomáhat jim, plakat s plačícími a radovat se s radujícími

Témata na listopad

Díky Bohu

 • za osvobození naší země z komunistického útlaku (17. 11. 1989)
 • že trvá ekonomická prosperita a nízká nezaměstnanost
 • že navzdory velkému suchu nepostihly ČR rozsáhlé požáry
 • za všechny křesťany a čestné lidi, kteří byli letos zvoleni nebo již nějakou dobu působí v různých veřejných funkcích

Politika, společnost

 • ať Bůh žehná všem zvoleným zastupitelům a senátorům, aby pracovali čestně a moudře
 • ať se na komunální i celostátní úrovni sjednocují lidé v dobrém díle bez ohledu na stranickou příslušnost
 • moudrá rodinná politika, která bude podporovat manželství a rodiny s dětmi
 • ať strany v ČR i v celé EU připravují ty nejlepší kandidáty i kampaň do voleb do Evropského parlamentu, aby došlo k pozitivním změnám v politice EU
 • ať se v ČR nerozmáhá rozdělení a nenávist viditelné ve volbách („kavárna vs. hospoda“ atp.); ať se lidé učí pokorně hledat pravdu, naslouchat „druhé straně“ a mít úctu i ke svým názorovým odpůrcům

Ekonomika

 • ať se ČR (vláda, banky, firmy) dobře připraví na důsledky případné obchodní války, vyšších cel a konec „tištění peněz“ ve světě (tj. na další krizi)
 • ať vláda, kraje i města investují jen do kvalitních a potřebných projektů
 • ať Bůh na klíčová místa v ekonomice dosadí neúplatné lidi

Církev, evangelizace

 • ať křesťanská společenství připraví výborné vánoční programy a vhodně osloví mnoho nevěřících
 • ať křesťané radostně a efektivně sdílejí evangelium s lidmi z různých generací i společenských vrstev a skupin
 • ať Bůh hojí rány v rozbitých vztazích a jednotliví křesťané i celé církve se navzájem mají v úctě a spolupracují
 • požehnání pro kurzy Alfa, Manželské večery, Přípravu na manželství a další programy, při nichž jsou mj. oslovováni nevěřící; ať mnozí odevzdají život Ježíši

Manželství, rodiny

 • požehnání pro křesťanské rodiny; moudrost pro rodiče, jak děti vést ke zbožnosti
 • pevná manželství plná vzájemné lásky a úcty
 • ať věřící muži i ženy odvážně vstupují do svých Bohem daných rolí a jsou požehnáním pro své okolí; ochrana před pády do hříchu, zvláště v oblasti sexu
 • ať muži nacházejí v církvi dobré přátele, kteří při nich budou stát v jejich zápasech

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu