Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na březen

Díky Bohu

 • že naše země patří k nejbezpečnějším v Evropě
 • že většina poslanců parlamentu chce zachovat biblickou definici manželství (tj. svazek muže a ženy)

Zemědělství, příroda

 • dostatek mírných dešťů, aby se doplňoval dlouhodobý deficit vláhy; ochrana před povodněmi
 • zásadní změna koncepce zemědělství – aby nedocházelo k ničení půdy, masivnímu vymírání hmyzu a otravě vod pesticidy a jinými jedy
 • ať místo nesmyslných dotací funguje dlouhodobě udržitelná ochrana životního prostředí
 • ať je ČR co nejlépe připravena na klimatické výkyvy i změny energetických koncepcí v okolních zemích (hrozby blackoutů kvůli rušení tepelných i jaderných elektráren atd.)

Politika, Evropa

 • ať vznikají co nejtransparentnější, jednoduché ekonomické zákony, které budou účinně bránit korupci
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali
 • ať se do Evropského parlamentu (a následně do Evropské komise) dostane co nejvíce lidí zastávajících biblické hodnoty, takže bez nich nebude možné vládnout
 • ať roste vliv křesťanů v politice, ekonomice, v masmédiích i ve školství

Církev

 • ať si křesťané zamilují Písmo a mají co největší užitek z jeho studia
  ať věřící odvážně a radostně ukazují na Krista – svým životem i slovy – a ať jejich svědectví oslovuje mnoho hledajících
 • ať se k Ježíši ve větší míře obracejí také příslušníci menšin, které u nás žijí (Romové, Ukrajinci, Vietnamci, Arabové...)
 • ať přibývá obdarovaných, zralých, moudrých vedoucích (a ať ti méně zralí a zkušení mají prostor se jimi stát)
 • ať Bůh žehná všem, kdo se mu vydali do služby, a celým jejich rodinám, v jejich potřebách i přáních
 • růst nadšené i vyvážené modlitební či prorocké služby
 • ať se stane běžným, že ty, kteří uvěří, provází Boží znamení a zázraky a mnoho lidí je uzdravováno skrze modlitby (Mk 16,17–20)
 • požehnání a ochrana pro české krátkodobé i dlouhodobé misionáře v zahraničí, povolání dalších
 • ať celá církev i jednotliví křesťané rostou v posvěcení, abychom „bezúhonní a ryzí“ a zářili světu (Fp 2,15)
 • ať Pán Bůh přitáhne zraněné a zklamané lidi, kteří odešli z církve, zpět k sobě a mezi křesťany

Témata na únor

Díky Bohu

 • že miluje náš národ
 • že zachovává naši zemi krásnou, bezpečnou a docela dobře fungující
 • za deště a sníh, které doplňují dlouhodobý srážkový deficit
 • za rostoucí ekonomiku a mírný pokles vládního dluhu (přesto přes 1,62 bilionu Kč!)

Politika, EU

 • květnové volby do Evropského parlamentu: ať jsou nejen za ČR zvoleni lidé moudří a poctiví
 • ať ČR i národy EU volí co nejodpovědnější strany a politiky, kteří budou obracet EU k Božím hodnotám
 • ať Bůh žehná vztahům ČR (a EU) s Velkou Británií a použije krizi okolo brexitu k hledání lepšího modelu EU
 • ať je oblast práva, spravedlnosti a soudnictví v ČR výrazně jednodušší a efektivnější
 • ať média informují pravdivě a co nejobjektivněji; ať se v ČR nedaří lžím a propagandě
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali

Ekonomika, věda

 • ať se manažeři státu i firem moudře přizpůsobují nové ekonomické situaci (rostoucí úroky, nedostatek pracovníků, brexit, měnící se podmínky v EU)
 • ať jsou nové, velmi striktní ekologické normy EU pro automobilový průmysl buď zmírněny, nebo ať Bůh dá nové objevy, které je umožní naplnit
 • výrazné zjednodušení podmínek pro inovativní podnikání a start-upy
  požehnání pro vývoj a výzkum v ČR – nové nápady, vynálezy, patenty i jejich dobré využití
 • ochrana ČR v arbitrážích, kde náš stát v právu (celkem se vedou arbitráže o 34 miliard Kč)
 • moudré řešení trhu nemovitostí, úroků a hypoték, aby si pracující lidé mohli zajistit bydlení
 • Církev
  obnova lásky ke Kristu, k Písmu, k celé církvi i ke ztraceným, abychom stále více naplňovali dvojí přikázání lásky (Mt 22,37–39)
 • vzájemná láska, pokora a úcta mezi křesťany různých vyznání; rozlišení, co je podstatné, a co je méně důležité
 • ochrana, posila a vedení Duchem svatým pro vedoucí církví, sborů, služeb; ať hledají a vytvářejí dobré strategie pro rozvoj církve
 • ať církev hojně projevuje milosrdenství potřebným a ty to vede k Bohu
 • ať v církvi mají své pevné místo a kvalitní vztahy jak lidé žijící v manželství, tak nezadaní
 • ať se více projevuje Boží moc a jeho slovo je potvrzováno zázraky

Témata na leden

Díky Bohu

 • za pokoj, bezpečí, prosperitu ČR a za všechny, kteří k tomu přispívají
 • za pokračující Boží milost navzdory mnoha hříchům obyvatel ČR
 • za deště a sníh z poslední doby, které částečně kompenzují enormní sucha

Správa země

 • co nejkonstruktivnější práce vlády i opozice, aby vznikaly dobré zákony
 • zjednodušení a urychlení procesu povolování staveb
 • pozitivní změny v oblasti bydlení a jeho dostupnosti (výstavba bytů, infrastruktury...)
 • bezpečí na silnicích, co nejméně nehod a kalamit; ať stát efektivně staví a opravuje komunikace

Ekonomika

 • správné rozhodnutí ohledně dostavby atomových elektráren a energetické soběstačnosti země
 • ať nevznikají žádné další „legální dotační tunely“ jako na solární energie
 • ať politici a velitelé připravují armádu i vojenské zakázky podle potřeb obrany ČR
 • ať Bůh odhaluje a soudí korupci a krádeže ve všech sférách společnosti, aby bylo zjevné, že krást se nevyplácí

Nový začátek

 • uzdravení pro dlouhodobě fyzicky i duševně nemocné, aby se mohli vrátit do života
 • ať Bůh doplňuje lásku, soucit i síly všem, kteří pečují o nemocné, postižené a problematické lidi
 • milost pro oběti zločinů, aby dokázaly odpustit, Bůh je uzdravil a obnovil jejich životy
 • požehnání pro službu vězňům; ať je Bůh usvědčuje, oni činí pokání a daří se jim změnit svůj úděl (Ž 126,4)
 • ať Bůh žehná lidem, kterým „se rozbila“ rodina, a pomůže jim dojít ke smíření i k nalezení skutečných zdrojů lásky a štěstí – k Ježíši Kristu

Církev

 • ať Bůh připomíná a oživuje mnohdy již zapomenuté sny, které dříve vložil svým dětem na srdce
 • ať křesťané vnímají církev i své poslání v širší perspektivě a nesou Boží království lidem kolem sebe, blízkým i dalekým
 • ať je církev srozumitelná a přitažlivá pro okolní svět
 • ať Bůh přivádí hledající a obrácené do sborů; ať tam najdou domov
 • požehnání a moudrost pro všechny kazatele Božího slova, ať ve své službě rostou
 • ochrana a posila pro manželky farářů, kazatelů, pastorů a dalších pracovníků v církvi
 • ať se křesťané více modlí a chválí Boha, než kritizují a reptají
 • ať přibývá lásky, úcty, jednoty a spolupráce křesťanů na Božím díle

Témata na prosinec

Díky Bohu

 • za pokoj, bezpečí, prosperitu i krásu naší země
 • za svobodu zvěstovat evangelium, žít s Kristem, slavit Vánoce...
 • za všechny poslance, kteří veřejně hájí biblické hodnoty (pravdu, spravedlnost, obětavost, manželskou věrnost, svobodu...)
 • za vše dobré, co Bůh naší zemi dal v uplynulých 100 letech skrze ČCE a její pracovníky

Politika, ekonomika

 • požehnání pro prezidenta, vládu, parlament, krajská i místní zastupitelstva, aby obstáli v oblastech své zodpovědnosti a moudře spravovali, co jim bylo svěřeno
 • odhalení a odstavení od moci těch, kdo jednají nepoctivě, sobecky
 • rychlé a spravedlivé prošetření kauzy Čapí hnízdo a údajného únosu Andreje Babiše ml.; ochrana pro policisty před politickým i mediálním tlakem
 • ať ČR zůstává dlouhodobě přátelská vůči Izraeli
 • ať jsou místní i státní rozpočty co nejméně deficitní a zaměřené na moudrý rozvoj, ne plýtvání
  co nejméně zbytečných dotací a pokřivení trhu, které dopadají na drobné podnikatele a živnostníky
 • ať poctiví podnikatelé nejsou v nevýhodě, ale prosperují a dávají práci dalším lidem

Rodina

 • ochrana manželství a klasické rodiny v našem právním řádu; ať není Boží záměr pro rodinu v naší společnosti dále zamlžován a rozmělňován
 • ať Bůh žehná všem manželstvím a rodinám a pomáhá jim řešit krize, zranění a nefunkční komunikaci
 • ať Vánoce poslouží ke sblížení a odpočinku rodin a k prohloubení vzájemné lásky a úcty

Církev, evangelizace

 • ať církev usiluje o smíření a jednotu v dobrém a není „politicky“ rozdělená jako zbytek společnosti
 • Boží požehnání pro všechny vánoční programy a evangelizace; kéž mnozí najdou pokoj a spasení v něm
 • ať se Bůh dává nalézt těm, kteří ho hledají (Mt 7,8);INSERT INTO `tb_texty` (`id`, `titulni`, `naUvodniStrance`, `titulniPoradi`, `unix`, `datum`, `do`, `od`, `calStart`, `calEnd`, `terminOd`, `terminDo`, `uzivatelId`, `povoleni`, `vip`, `jazyk`, `cast`, `stranka`, `pozice`, `nadpis`, `podnadpis`, `uvod`, `odstavec`, `nadpisEn`, `podnadpisEn`, `uvodEn`, `odstavecEn`, `nadpisDe`, `podnadpisDe`, `uvodDe`, `nadpisPl`, `podnadpisPl`, `uvodPl`, `odstavecPl`, `odstavecDe`, `balit`, `odkaz`, `puvodniId`, `navstev`, `mediaId`, `pic`, `picFloat`, `picWidth`, `picHeight`, `galerieId`, `class`, `class2`, `inStyle`, `newsletter`, `showIn`, `nadpisRu`, `podnadpisRu`, `uvodRu`, `odstavecRu`, `newsletterSent`) VALUES i těm, kteří ho nehledají (Ř 10,20)
 • ať se Bůh dotýká bezdomovců, opuštěných lidí a rozbitých rodin a mění jejich úděl
 • požehnání dlouhodobější pro evangelizační a preevangelizační aktivity (kurzy Alfa, iniciativa „Zveme Česko na rande“, HledamBoha.cz a další internetové evangelizační projekty, služba v nemocnicích, domovech důchodců, školách, věznicích aj.) a Boží ochrana a posila pro všechny, kdo se na nich podílejí
 • ať je církev místem, kde nevěřící najdou pokoj, bezpečí a odpočinutí
 • ať se učíme všímat si potřeb lidí kolem sebe a pomáhat jim, plakat s plačícími a radovat se s radujícími

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu