Stanovy

(Stanovy ke stažení ve formátu pdf zde.)

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 

 1. Křesťanská misijní společnost je volné sdružení křesťanských sborů, křesťanských organizací a církevních pracovníků usilujících o misii světa a jednotu křesťanů. Věříme...

(Stanovy ke stažení ve formátu pdf zde.)

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Křesťanská misijní společnost je volné sdružení křesťanských sborů, křesťanských organizací a církevních pracovníků usilujících o misii světa a jednotu křesťanů. Věříme v jediného Boha: Otce, Syna i Ducha svatého, jak je tato víra vyjádřena v Apoštolském vyznání víry. Vyznáváme, že křesťanem se člověk stává přijetím Ježíše Krista za svého Spasitele a Pána. Jedním z důsledků nového narození je závazný život ve společenství církve. Křesťanská misijní společnost nenahrazuje strukturu ani nevykonává činnost církví.

 

Článek II

Právní postavení spolku

 1. Název spolku: „Křesťanská misijní společnost“, dále jen KMS.
 2. Sídlem KMS je Praha.
 3. KMS je spolkem dobrovolným, nezávislým, sdružujícím členy na základě společného zájmu vyjádřeného v těchto stanovách jako účel spolku.
 4. KMS je neziskovou právnickou osobou, která byla jako občanské sdružení registrována Ministerstvem vnitra ČR 21. 5. 1990 podle zákona 83/1990 Sb. pod číslem VSP/1-569/90-R. Od 1. 1. 2014 spolek působí v právní formě podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Spolek je zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze, spisová značka L 384. IČ spolku je 00539147.
 5. KMS vykonává veřejně prospěšnou činnost.

 

Článek III

Účel a činnost spolku

 1. KMS chce sloužit vzájemnému dorozumění křesťanských pracovníků bez ohledu na denominační příslušnost a jejich dalšímu duchovnímu růstu a vzdělávání. KMS nenahrazuje církev ani struktury sboru. Chce pomáhat všem denominacím i jednotlivým sborům hledat optimální misijní strategii a umožňovat výměnu zkušeností křesťanským pracovníkům, kteří se misii věnují nebo věnovat hodlají.
 2. KMS naplňuje svůj účel hlavní činností, která tvoří jediný nedělitelný komplex aktivit zahrnujících:
 3. a) pořádání konferencí, seminářů, koncertů a veřejných pochodů
 4. b) vydávání časopisu Život víry, informačního média KMS, v tištěné i elektronické podobě
 5. c) spolupráci s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného typu
 6. d) koordinaci různých křesťanských aktivit
 7. e) pomoc oblastem v nouzi
 8. f) provozování internetového zpravodajsko-publicistického serveru
 9. KMS dále provádí vedlejší (hospodářskou) činnost:
 10. a) inzerci a reklamu
 11. b) prodej nahrávek z akcí
 12. c) vydávání a prodej knih a dalších materiálů

 

Článek IV

Členství

 1. Členem KMS se může stát každá právnická osoba nebo každý člověk starší 18 let (dále „jednotlivec“), pokud souhlasí se stanovami KMS a spolek jej přijme za člena.
 2. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.
 3. Členství zaniká:
 4. a) vystoupením člena písemným oznámením,
 5. b) úmrtím jednotlivce,
 6. c) zánikem člena právnické osoby, případný právní nástupce se nestává členem KMS,
 7. d) rozhodnutím o zániku členství pro nečinnost – pokud se některý člen neúčastní činnosti jeden rok bez omluvy, může spolek rozhodnout o zániku členství tohoto člena,
 8. e) rozhodnutím o vyloučení člena pro vážné neplnění povinností člena KMS nebo pro jednání v rozporu s posláním KMS v případě, že člen nereagoval na výzvu k nápravě svého jednání.
 9. Seznam členů KMS není zpřístupněn.

 

Článek V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
 2. a) podílet se na činnosti KMS,
 3. b) obracet se na orgány KMS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 4. Člen má povinnost zejména:
 5. a) dodržovat stanovy KMS a vnitřní rozhodnutí a předpisy,
 6. b) aktivně se podílet na naplňování účelu KMS v souladu se stanovami a rozhodnutími KMS,
 7. c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech KMS,
 8. d) platit členské příspěvky.

 

Článek VI

Orgány spolku

Orgány KMS jsou:

 1. a) nejvyšší orgán – Užší výbor (UžV),
 2. b) Širší výbor (ŠV),
 3. c) Revizní komise (RK),
 4. d) statutární orgán – tajemník.

Orgánem spolku (KMS) není členská schůze.

 

Článek VII

Užší výbor

 1. UžV je nejvyšším orgánem KMS. Má minimálně 3 členy. Za svoji činnost je zodpovědný Širšímu výboru.
 2. UžV řídí činnost KMS. Schází se minimálně čtyřikrát ročně a svolává ho předseda.
 3. Užší výbor zejména:
 4. a) rozhoduje o změnách stanov KMS,
 5. b) navrhuje řečníky na shromáždění pořádaná KMS; jako řečníci jsou zváni církevní pracovníci z domova i z ciziny bez ohledu na denominační příslušnost, kteří mohou posloužit k budování Těla Kristova,
 6. c) rozhoduje o přijetí za člena KMS, o vyloučení člena a o zániku členství podle čl. III,
 7. d) volí ze svého středu předsedu KMS a jeho zástupce; jejich funkční období je shodné s funkčním obdobím UžV,
 8. e) rozhoduje o konkrétní podobě shromáždění a akcí pořádaných KMS,
 9. f) jmenuje a odvolává tajemníka,
 10. g) jmenuje a odvolává tiskového mluvčího a šéfredaktora časopisu Život víry,
 11. h) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků.
 12. Užší výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení Užšího výboru je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Článek VIII

Širší výbor

 1. ŠV je orgánem KMS, tvoří jej zástupci členů právnických osob a všichni členové - jednotlivci.
 2. ŠV zasedá zpravidla jedenkrát ročně. Zasedání ŠV svolává UžV; požádá-li o to alespoň třetina členů ŠV, svolá UžV vždy mimořádné zasedání ŠV.
 3. ŠV zejména:
 4. a) volí ze svého středu členy Užšího výboru na období čtyř let,
 5. b) volí členy Revizní komise na období čtyř let,
 6. c) rozhoduje o zrušení KMS,
 7. d) přezkoumává rozhodnutí UžV o vyloučení člena, jestliže o to vylučovaný člen požádal,
 8. e) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí všech orgánů KMS.
 9. ŠV je usnášeníschopný po uplynutí 10 minut od stanoveného začátku jednání za každého počtu členů. Usnesení ŠV je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí více hlasů než proti němu.
 10. Hlasovací právo mají jen členové, kteří mají zaplacené členské příspěvky za předchozí rok. Jednotlivec má při hlasování v ŠV jeden hlas, člen – právnická osoba s méně než 100 členy (případně bez členů) má 5 hlasů a člen – právnická osoba s více než 100 členy má za každých započatých 20 členů l hlas.

 

Článek IX

Revizní komise

 1. RK je kontrolním orgánem KMS, který za svou činnost odpovídá ŠV.
 2. RK má nejméně tři členy.
 3. Kontrolu provádí RK nejméně jedenkrát ročně.
 4. RK vypracovává zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti a tuto předkládá ŠV.

 

Článek X

Zrušení a přeměna spolku

 1. Rozhodnutí o zrušení KMS nebo o sloučení KMS s jiným spolkem náleží ŠV; takové rozhodnutí je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí alespoň dvě třetiny přítomných hlasů.
 2. V případě zrušení KMS rozhodne UžV o záležitostech s tím spojených, zejména jmenuje likvidátora a rozhodne o způsobu majetkového vypořádání a o použití likvidačního zůstatku.
 3. O případné změně právní formy spolku rozhoduje UžV.

 

Článek XI

Závěrečná ustanovení

 1. KMS v případě potřeby pořádá i akce místního významu. Taková akce musí být schválena nejméně jedním členem UžV.
 2. Rozhodnutí, které přijme ŠV, případně UžV, se dávají členům na vědomí prostřednictvím časopisu Život víry – tiskového orgánu KMS; bylo-li rozhodnutí takto publikováno, platí, že každému členu bylo známo.
 3. Kolektivní orgány KMS mohou rozhodovat též mimo zasedání tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska a hlasují v písemné formě nebo pomocí prostředků komunikace na dálku, to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím.
 4. Členové UžV a Kontrolní komise vykonávají svou funkci i po uplynutí doby, na kterou byli ustanoveni podle čl. VIII odst. 3 písm. a), b), a to až do doby, než Širší výbor provede novou volbu do těchto funkcí.

Osoba ustanovená do funkce Tajemníka je ustanovena na dobu neurčitou, její ustanovení zaniká odvoláním nebo ustanovením jiné osoby do funkce Tajemníka podle čl. VII odst. 3; ustanovení § 246 odst. 1 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení a tímto dnem zaniká účinnost dosavadních stanov KMS.

 

Tyto stanovy byly schváleny podle čl. VII odst. 4 písm. a) dosavadních stanov KMS Širším výborem KMS dne 18. 4. 2015.

Více...
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

Účet: 2500104331/2010

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

 


Klasická verze webu